fbpx

Polityka prywatności

 

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów w ramach usług świadczonych przez Administratora.
 2. Akceptując Politykę Prywatności i Regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, korzystających z usług oferowanych Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora: https://perfectcolor.pl

Informacje podstawowe i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest: Studio Graficzne PERFECTCOLOR Wojciech Madziarz, ul. Boh. Warszawy 2B
75-211 Koszalin, NIP 669-16-44-759.

Można się z nami skontaktować za pomocą:

 1. – adres e-mail: biuro@perfectcolor.pl
 2. – telefonicznie: + 48 534 223 229
 3. https://perfectcolor.pl
 4. Wszelkie dane gromadzone przez Administratora będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, oraz przepisami krajowymi.
 5. Szanując prawa Klienta oraz respektując powszechnie obowiązujące przepisy, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej Administratora: https://perfectcolor.pl/polityka-prywatnosci/

Zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Zapewniając transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania Administrator informuje o zakresie, celach podstawach przetwarzania danych.

 1. Świadczenie usług przez Administratora
 2. W związku z możliwością kontaktu Klienta z firmą Administratora poprzez formularz kontaktowy zawarty na stronie https://perfectcolor.pl/kontakt/ są pobierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. Dane te są podawane dobrowolnie przez Klienta korzystającego z formularza kontaktowego. Niepodanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości wysłania wiadomości do Administratora.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
  Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest umowa oraz uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w postaci adresu e-mail Klienta w celach marketingowych, wysyłając własne oferty handlowe w formie newslettera.
  Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Administrator może przetwarzać dane statystyczne dotyczące Klientów, za pomocą których nie będzie możliwa ich identyfikacja, w celach analitycznych i statystycznych oraz badania satysfakcji ze świadczonych usług.
  Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dobrowolność podania danych

Wszystkie dane jakie przetwarza Administrator pozyskiwane są bezpośrednio od Klienta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale także niezbędne w celu skorzystania z usług Administratora.

Okres przechowywania danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe są przechowywane przez Administratora w następujących okresach:

 1. Dane osobowe zebrane w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz o rachunkowości, tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego (nie dłuższy niż 6 lat).
 3. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane do momentu ustania celu lub do momentu wycofania tej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane do momentu ustania celu lub do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane przez Administratora do następujących kategorii odbiorców:

– pracownikom i współpracownikom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane z przetwarzaniem danych
– na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. biuro rachunkowe), w niezbędnym zakresie także innym odbiorcom gwarantującym poufność przekazywanych danych
– np. firmy pocztowe i kurierskie, podmioty zapewniające systemy mailingowe, kancelarie prawne.

 1. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione na wniosek tylko organom państwowym, organom samorządu terytorialnego i uprawnionym instytucjom publicznym, wyłącznie w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innym instytucjom wykazującym odpowiednią podstawę prawną.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Klient ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: biuro@perfectcolor.pl.
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw można zgłaszać na adres e-mail: biuro@perfectcolor.pl.
 3. Wycofać każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: biuro@perfectcolor.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

Pliki cookies

Strona internetowa Administratora (https://perfectcolor.pl), jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te mają następujący wpływ na Użytkownika korzystającego ze strony:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.),
 • umożliwiają Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcji strony,
 • tworzą anonimowe statystyki odpowiedzialności serwisów,
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika,

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki Użytkownik w każdej chwili może:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki można znaleźć na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz, np.

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państw trzecich.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Klientów.

 

Bezpieczeństwo

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 2. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych Klientów mają jedynie osoby upoważnione. Wszyscy pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe są do tego upoważnieni oraz przechodzą odpowiednie szkolenia.
 3. Administrator regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz aktualizuje Politykę Prywatności.
 4. Dane osobowe w posiadaniu https://perfectcolor.pl nie są udostępniane osobom trzecim innym niż wymienionym w Polityce Prywatności. Dane osobowe w posiadaniu https://perfectcolor.pl nie są sprzedawane żadnym podmiotom.